0400-807989

najat@arviointi.fi

Arviointi ei ole koskaan yksittäinen tekninen suoritus. Se on aina kontekstisidonnaista ja liittyy olennaisesti kulloiseenkin koulutusjärjestelmään, sen toimintaympäristöön ja oppimiskäsitykseen. Arviointi on asetettujen tavoitteiden ja saavutettujen tulosten välistä vertailua - vain tavoitteita voidaan arvioida. Oppiminen ja arviointi ovat kuin kolikon kaksi puolta, jotka liittyvät kiinteästi toisiinsa. Laadukas arviointi on objektiivisuuteen pyrkivää, oikeudenmukaista, läpinäkyvää, luotettavaa, eettisesti kestävää ja arvioitavan näkökulman huomioon ottavaa. 

Arviointi ei ole koskaan yksittäinen tekninen suoritus. Se on aina kontekstisidonnaista ja liittyy olennaisesti kulloiseenkin koulutusjärjestelmään, sen toimintaympäristöön ja oppimiskäsitykseen.

 

Arviointi on asetettujen tavoitteiden ja saavutettujen tulosten välistä vertailua - vain tavoitteita voidaan arvioida.

 

Oppiminen ja arviointi ovat kuin kolikon kaksi puolta, jotka liittyvät kiinteästi toisiinsa.

 

Laadukas arviointi on objektiivisuuteen pyrkivää, oikeudenmukaista, läpinäkyvää, luotettavaa, eettisesti kestävää ja arvioitavan näkökulman huomioon ottavaa.

 

Oppimisen arviointi

OPPIMISEN JA OSAAMISEN ARVIOINTI – KIRJANI

Oppimisen ja osaamisen arviointi on tietokirja, jossa käsitellään arviointia yleissivistävän koulutuksen näkökulmasta. Kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävä arviointityö edellyttää opettajilta ja rehtoreilta erityistä arviointiosaamista ja arvioinnin asiantuntemusta. Siksi tämän kirjan tarkoituksena on antaa vastauksia niihin kysymyksiin, joita opettajaksi opiskelevat, opettajat, rehtorit ja johtokuntien jäsenet kohtaavat perusopetuksen ja lukiokoulutuksen arviointiin liittyen: minkälainen opettajan arviointinäkemys tai koulun arviointikulttuuri on, minkä ikäisiä tai minkä tasoisia arvioitavat oppilaat tai opiskelijat ovat, mitä tarkoitusta varten arvioidaan ja mitä arvioidaan. Kirjan tavoitteena on myös avata perusopetuksen ja lukiokoulutuksen arviointia käytännön esimerkein. Vaikka teoksen pääpaino on perusopetuksessa oppilaan ja opiskelijan arvioinnissa, käsitellään siinä myös yleissivistävän koulutusjärjestelmän arviointia niiltä osin, kuin opettaja ja rehtori sitä omassa käytännön koulutyössään kohtaavat.

 

Voit halutessasi ostaa kirjan:
http://kauppakv.fi/sis/otava/tuote/9789511295235